مراحل اصلی دیجیتال مارکتینگ

مراحل بازاریابی دیجیتال همانند بازاریابی سنتی شامل مراحل مختلفی است. در این میان برخی مراحل نقشی کلیدی و بنیانی دارند که در هر دو بازاریابی دیجیتال و سنتی با کمی تفاوت وجود دارند. این مراحل عبارتند از:

-مشخص کردن اهداف

-مشخص کردن بسترها و ابزارها

-اطلاع رسانی (و تبلیغات)

-تحلیل و بررسی رفتارهای مخاطبان